Struktura HAD-a

Tijela HAD-a su :
1. Skupština
2. Predsjednik Udruge
3. Upravni odbor Udruge
4. Nadzorni odbor Udruge

Skupština je najviše tijelo HAD-a, a čine ju svi redovni poslovno sposobni članovi HAD-a te predstavnici pravnih osoba redovnih članova HAD-a.

Predsjednik osigurava pravilan i zakonit rad HAD-a, a bira ga Skupština na vrijeme od dvije godine s time da može biti biran najviše dva puta uzastopno.

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine. Upravni odbor čine: predsjednik HAD-a koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora, dopredsjednik HAD-a, tajnik HAD-a te 4 člana Udruge.

Nadzorni odbor razmatra i nadzire materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine HAD-a te ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata.

Tijela HAD-a definirana su statutom. HAD također ima dvije sekcije: znanstvenu, koja podupire temeljna istraživanja u astronomiji i astrofizici te nastavnu, koja se bavi promicanjem nastave astronomije u osnovnim i srednjim školama. HAD ima i Nacionalni komitet za astronomiju koji predstavlja HAD u međunarodnim organizacijama.

Na redovnoj izbornoj 30. sjednici Skupštine Hrvatskoga astronomskog društva, 14.12.2022. godine izabrani su: predsjednik, dopredsjednik, tajnik, članovi Upravnog i Nadzornog odbora te Nacionalnog komiteta za astronomiju, voditelji znanstvene i nastavne sekcije:

Predsjednik
Dr. sc. Vibor Jelić

Dopredsjednik
Dr. sc. Darije Maričić

Tajnica
Dr. sc. Vernesa Smolčić

Upravni odbor
Dr. sc. Vibor Jelić, predsjednik
Dr. sc. Darije Maričić
Dr. sc. Vernesa Smolčić
Dr. sc. Tomislav Jurkić
Danijela Takač, prof.
Dr. sc. Lovro Palaversa
Dr. sc. Ivana Poljančić Beljan

Nadzorni odbor
Damir Hržina, dipl. ing., predsjednik NO
Dr. sc. Dragan Roša
Dr. sc. Domagoj Ruždjak

Nacionalni komitet za astronomiju
Dr. sc. Vernesa Smolčić, predsjednica NKA
Dr. sc. Ana Babić
Dr. sc. Vibor Jelić

Voditelj znanstvene sekcije
Dr. sc. Tomislav Jurkić

Voditeljica nastavne sekcije
Danijela Takač, prof.

Upravni odbor također je oformio PR tim, čija je zadaća je vidljivost HAD-a na webu i društvenim medijima, a kojeg čine:
Dr. sc. Mateja Dumbović
Dr. sc. Lana Ceraj
Karmen Martinić, Mag. Phys.-Geophys.
Danijela Takač, prof.